เทศบาลตำบลค่ายเนินวง เทศบาลตำบลค่ายเนินวง Khainoenwong Subdistrict Municipality

thumbs
นายอนุชิต ทรามาศ
กำนัน
thumbs
นายทรงศักดิ์ ดิษฐวิสุทธิ์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2
thumbs
นายอาทร เพ็ชรประเสริฐ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3
thumbs
นายนิรันดร์ ศรีจันทร์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4
thumbs
นายภูวิสิทธิ์ อุตตะโมทย์ชูสกุล
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5
thumbs
นายสุบิน ฉัยยากุล
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7
thumbs
นายนพดล นาคเจริญ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9
thumbs
นางสาวอินท์ชลิตา ทองเปรมยศวีร์
สารวัตรกำนันตำบลบางกะจะ
Share on Line
Share on Pinterest