เทศบาลตำบลค่ายเนินวง เทศบาลตำบลค่ายเนินวง Khainoenwong Subdistrict Municipality

thumbs
นายบัณฑิต จิตตรีงาม
ผู้อำนวยการกองช่าง
thumbs
นางสาวจันทิมา สร้อยสุมาลี
นายช่างโยธาชำนาญงาน
thumbs
นางสาวสิริรัตน์ ตะติศิริ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
thumbs
นายวีรวัฒน์ บุญอภัย
ช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
thumbs
นางสาวจินตหรา จันทแพทย์
คนงานทั่วไป (กองช่าง)
thumbs
นางสาวจิราพร แสงงาม
คนงานทั่วไป (กองช่าง)
thumbs
นางนิรัชพร พลละคร
คนงานทั่วไป (กองช่าง)
thumbs
นางดวงหทัย อนันตนนทก
คนงานทั่วไป (กองช่าง)
thumbs
นางหนูพิศ ยงยุทธ
คนงานทั่วไป (กองช่าง)
thumbs
นายทัศนัย โชคชัย
คนงานทั่วไป
    person_upload/backend/groupphoto22_5.jpg person_upload/backend/groupphoto22_6.jpg
Share on Line
Share on Pinterest