เทศบาลตำบลค่ายเนินวง เทศบาลตำบลค่ายเนินวง Khainoenwong Subdistrict Municipality

thumbs
นายสุนทร ดีซื่อ
ปลัดรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
thumbs
นางสาววุรีพร ภู่นคร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
thumbs
นายปฐมวงค์ สีหาเสนา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
thumbs
นางเรวดี นาคเจือ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
thumbs
นายนิติพงษ์ วงค์จันดี
พนักงานขับรถยนต์
thumbs
นางสาวนภัสวรรณ นาคแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
thumbs
นางสาวศิริลักษณ์ ทำนุ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
thumbs
นางสาวนภาภรณ์ อัตธะนะชัย
คนงานทั่วไป
thumbs
นายภควัต อนันตนนทก
นักการภารโรง
thumbs
ว่าง
ว่าง
thumbs
นางสาวภัทรลดา โพธิศรีทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
thumbs
นายกสิพงษ์ ขันทอง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ)
thumbs
นายธงธวัช โตทับ
คนงานทั่วไป
thumbs
นางสาวอนุสรา โพธิ์ทวี
คนงานทั่วไป
thumbs
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
thumbs
นายจิรันดร อินทรโสภา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
thumbs
ว่าง
คนงานทั่วไป
thumbs
นายธนัช จิตต์สว่าง
พนง.ขับรถยนต์
thumbs
นายอนุพงษ์ เงินเต็ม
พนักงานดับเพลิง
thumbs
นายกิตติพัฒน์ ยงยุทธ
พนักงานดับเพลิง
thumbs
นายอนันต์ ร่วมมงคล
พนักงานวิทยุ
thumbs
นางเพ็ญนภา คงรอด
ครู คศ.๑
thumbs
นางกิตรวีร์ ยงยุทธ
คนงานทั่วไป
    person_upload/backend/groupphoto20_9.jpg person_upload/backend/groupphoto20_10.jpg person_upload/backend/groupphoto20_11.jpg person_upload/backend/groupphoto20_12.jpg
Share on Line
Share on Pinterest