เทศบาลตำบลค่ายเนินวง เทศบาลตำบลค่ายเนินวง Khainoenwong Subdistrict Municipality

วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
27 ก.ย. 2564 จบ 0023.4/ว6569 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเภท1
27 ก.ย. 2564 จบ 0023.3/ว6574 แจ้งปรับปรุงระบบรายงานการแก้ไขปัญหาผักตบและวัชพืช ประเภท1
22 ก.ย. 2564 จบ 0023.5/ 881 แจ้งโอนเงิน (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
22 ก.ย. 2564 จบ 0023.5/ 11283 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
22 ก.ย. 2564 จบ 0023.5/ 11282 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
22 ก.ย. 2564 จบ 0023.3/ 879 ขอความร่วมมือพื้นที่เฝ้าระวัง ป้องกัน การระบาดระลอกใหม่ของ covid-19 ในสถานศึกษา (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1
21 ก.ย. 2564 จบ 0023.5/ 11234 ขออนุมัติจ่ายเงินบำนาญปกติและเงินบำเหน็จดำรงชีพ ให้แก่พนักงานเทศบาล (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
21 ก.ย. 2564 จบ 0023.5/ 869 แจ้งโอนเงิน (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
21 ก.ย. 2564 จบ 0023.5/ 877 แจ้งโอนเงิน (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
21 ก.ย. 2564 จบ 0023.3/ว6486 ขอความอนุเคราะห์เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2564/65 (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) ประเภท1
Share on Line
Share on Pinterest