Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต
ประกาศเจตจำนงสุจริต
มาตฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงาน
นโยบายคุณธรรม จริยธรรม
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือปฏิบัติงาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นางอติวัณณ์ ภารศิลป์
หัวหน้าสำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นายปฐมวงศ์ สีหาเสนา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
Responsive image
นางสาววุรีพร ภู่นคร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
Responsive image
นางเรวดี นาคเจือ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
Responsive image
Responsive image
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
Responsive image
นางสาวศิริลักษณ์ ทำนุ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
Responsive image
นายนิติพงษ์ วงค์จันดี
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นางสาวนภัสวรรณ นาคแก้ว
คนงานทั่วไป
Responsive image
นางกิตติ์รวี ยงยุทธ
คนงานทั่วไป
Responsive image
นางสาวนภาภรณ์ อัตธะนะชัย
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายภควัต อนันตนนทก
นักการภารโรง
Responsive image
นางหนูพิศ ยงยุทธ
คนงานทั่วไป
Responsive image
นางวิไล เขียวสีทอง
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายปัณณกร เปลี่ยนทองดี
คนงานทั่วไป
Responsive image
Responsive image
นายเด่นพงษ์ พลละคร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Responsive image
Responsive image
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Responsive image
นายกิติพัฒน์ ยงยุทธ
พนักงานดับเพลิง
Responsive image
นายณัฐพล เนียมเตียง
พนักงานดับเพลิง
Responsive image
นายอนันต์ ร่วมมงคล
พนักงานวิทยุ
Responsive image
นายจิรันดน อินทรโสภา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถกระเช้าไฟฟ้า)
Responsive image
นายกสิพงษ์ ขันทอง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถบรรทุกน้ำ)
Responsive image
Responsive image
ว่าง
คนสวน
สำนักงานเทศบาลตำบลค่ายเนินวง

 เลขที่ 3/2 หมู่ที่ 8 ถนนทำเนียบ - ดอนทราบ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22000
โทรศัพท์ : 0-3939-1361  แฟกซ์ : 0-3939-1543  E-mail : admin@khainoenwong.go.th

Powered By khainoenwong.go.th