Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต
ประกาศเจตจำนงสุจริต
มาตฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงาน
นโยบายคุณธรรม จริยธรรม
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
การป้องกันการทุจริต
การประเมิน ITA ประจำปี 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือปฏิบัติงาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
Responsive image
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลค่ายเนินวง ได้จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา ทต.ค่ายเนินวง และคณะกรรมการพัฒนาเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลค่ายเนินวง หลังจากนั้นได้นำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับดังกล่าว ดำเนินการจัดประชุมประชาคม และจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ในวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลค่ายเนินวง โดยมีตัวแทนหน่วยงานในพื้นตที่ ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรต่าง ๆ สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนร่วมประชุม และมีมติให้ความเห็นชอบในร่างแผนพัฒนาฉบับดังกล่าว  
       
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2561