Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต
ประกาศเจตจำนงสุจริต
มาตฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงาน
นโยบายคุณธรรม จริยธรรม
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
การป้องกันการทุจริต
การประเมิน ITA ประจำปี 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือปฏิบัติงาน
นโยบายคุณธรรม จริยธรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
13 พ.ค. 2564 จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
13 พ.ค. 2564 จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566
13 พ.ค. 2564 จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
13 พ.ค. 2564 จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ประจำปี
13 พ.ค. 2564 จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
13 พ.ค. 2564 จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
13 พ.ค. 2564 จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
13 พ.ค. 2564 จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ด้านคุณธรรมและโปร่งใส
13 พ.ค. 2564 จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง การประเมินความเส่ี่ยงการทุจริตประจำปี 2564
13 พ.ค. 2564 จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
สำนักงานเทศบาลตำบลค่ายเนินวง

 เลขที่ 3/2 หมู่ที่ 8 ถนนทำเนียบ - ดอนทราย อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22000
โทรศัพท์ : 0-3939-1361  แฟกซ์ : 0-3939-1543  E-mail : admin@khainoenwong.go.th

Powered By khainoenwong.go.th