Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต
ประกาศเจตจำนงสุจริต
มาตฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงาน
นโยบายคุณธรรม จริยธรรม
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
การป้องกันการทุจริต
การประเมิน ITA ประจำปี 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือปฏิบัติงาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

26 ม.ค. 2562
จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลค่ายเนินวง

18 ม.ค. 2562
จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง โครงการมหกรรมรวมพลัง สร้างสุขภาพที่ดี ครั้งที่ 2 ปี 2562

12 ม.ค. 2562
จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562

25 ธ.ค. 2561
จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดูแลสุขภาพกลุ่มคนพิการ ทุพพลภาพ และผู้ที่มีปัญหาทางการเคลื่อนไหว ประจำปี 2562

13 ธ.ค. 2561
จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลค่ายเนินวงร่วมกัมทีมงานดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว (cm&cg)เทศบาลตำบลค่ายเนินวง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน และตรวจประเมินสุขภาพของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว

11 ธ.ค. 2561
จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดูแลสุขภาพกลุ่มคนพิการ ทุพพลภาพ และผู้ที่มีปัญหาทางการเคลื่อนไหว ประจำปี 2562

08 ธ.ค. 2561
จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง กิจกรรมพาออกกำลังกาย ของศูนย์เรียนรู้เพื่อการฟื้นฟูฯ ~งานสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลค่ายเนินวง

08 ธ.ค. 2561
จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง กิจกรรมจัดการขยะในชุมชน ของสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลค่ายเนินวง

30 พ.ย. 2561
จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง #โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดจันทบุรี

25 พ.ย. 2561
จันทบุรี เมือง ทต.ค่ายเนินวง นำสภาเด็กและเยาวชน~ดีเจทีน ~วัยใส Smart เทศบาลตำบลค่ายเนินวงเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว กับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี
สำนักงานเทศบาลตำบลค่ายเนินวง

 เลขที่ 3/2 หมู่ที่ 8 ถนนทำเนียบ - ดอนทราบ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22000
โทรศัพท์ : 0-3939-1361  แฟกซ์ : 0-3939-1543  E-mail : admin@khainoenwong.go.th

Powered By khainoenwong.go.th