Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต
ประกาศเจตจำนงสุจริต
มาตฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงาน
นโยบายคุณธรรม จริยธรรม
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือปฏิบัติงาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บทบาทหน้าที่
อํานาจหน้าที่ของเทศบาลตําบล
เทศบาลตําบลมีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552)
1. มีหน้าที่ต้องทําตามมาตรา 50 ดังนี้
    (1.1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
    (1.2) ให้มีและบํารุงทางบกและทางน้ำ
    (1.3) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัด มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
    (1.4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
    (1.5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
    (1.6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
    (1.7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
    (1.8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนาธรรมอันดีของท้องถิ่น
    (1.9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
2. มีหน้าที่ที่อาจทํากิจกรรมในเขตเทศบาล ตามมาตรา 51 ดังนี้
    (2.1) ให้มีน้ำสะอาดหรือน้ำประปา
    (2.2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์
    (2.3) ให้มีตลาดท่าเทียบเรือและท่าข้าม
    (2.4) ให้มีสุสานและฌาปณสถาน
    (2.5) บํารุงและส่งเสริมการทํามาหากินของราษฎร
    (2.6) ให้มีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
    (2.7) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
    (2.8) ให้มีและบํารุงทางระบายน้ำ
    (2.9) เทศพาณิชย์
อํานาจหน้าที่ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
   พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กําหนดให้เทศบาลมีอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา 16 ดังนี้
    1. การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
    2. การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำ
    3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
    4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
    5. การสาธารณูปการ
    6. การส่งเสริมการฝาก และการประกอบอาชีพ
    7. คุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
    8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
    9. การจัดการศึกษา
   10. การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
   11. การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
   12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
   13. การให้มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
   14.การส่งเสริมกีฬา
   15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
   16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรการพัฒนาท้องถิ่น
   17. การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
   18. การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
   19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
   20. การให้มี และควบคุมสุสาน และการรักษาพยาบาล
   21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
   22. การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
   23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และ สาธารณสถานอื่น ๆ
   24. การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
   25. การผังเมือง
   26. การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร
   27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ
   28. การควบคุมอาคาร
   29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน
   31. กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ กําหนด
บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บทบาทภารกิจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ส่วนที่ 3 เรื่องหน้าที่ของเทศบาลตําบล มาตรา 50 กําหนดให้
 "เทศบาลตําบลมีหน้าที่ในการดําเนินการพัฒนา ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรม" ซึ่งถือได้ว่า เป็นกรอบภาระหน้าที่หลักของเทศบาล เมื่อพิจารณาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่ง อาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น
       มาตรา 289 บัญญัติว่า "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยอมมีหน้าที่บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น" และ "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยอมมีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรมของรัฐ..." นอกจากนี้ มาตรา 290 ยังได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอํานาจหน้าที่ในการจัดการการบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในเขตพื้นที่ตน เพื่อการส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
ดังนั้น กรอบภาระหน้าที่ของเทศบาล จึงครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ (รวมถึงการส่งเสริมอาชีพ การอุตสาหกรรมในครัวเรือน และอื่น ๆ) ด้านสังคม และวัฒนธรรม (รวมถึงการสาธารณสุข การส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การศึกษาอบรม ศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอื่นๆ) ซึ่งปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 โดยกําหนดเป็นภารกิจหน้าที่ที่ต้องทํา และอาจทํา

 
สำนักงานเทศบาลตำบลค่ายเนินวง

 เลขที่ 3/2 หมู่ที่ 8 ถนนทำเนียบ - ดอนทราบ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22000
โทรศัพท์ : 0-3939-1361  แฟกซ์ : 0-3939-1543  E-mail : admin@khainoenwong.go.th

Powered By khainoenwong.go.th