Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต
ประกาศเจตจำนงสุจริต
มาตฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงาน
นโยบายคุณธรรม จริยธรรม
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือปฏิบัติงาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สอดรับกับผังเมือง พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวและขยายระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุม
     แนวทางการพัฒนา
     -  ก่อสร้าง ซ่อมแซม ถนน วางระบบระบายน้ำและระบบจราจร
     - พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคบริโภค
     - ก่อสร้างซ่อมแซมและขยายระบบสาธารณูปโภค
     - พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแหล่งท่องเที่ยว
 
๒. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุข มีการศึกษา สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
    แนวทางการพัฒนา
    - พัฒนาระบบสวัสดิการ การสังคมสงเคราะห์ พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และ
      ผู้ด้อยโอกาส
    - ส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีของประชาชนให้ปลอดโรคทั้งกายและจิตใจ
    - ส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์จารีตประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น
    - ส่งเสริมและพัฒนาจัดระเบียบชุมชน การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมปลอดยาเสพติด
      และอบายมุข
    - ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
 
๓. ส่งเสริมการสร้างอาชีพ พัฒนาสินค้าเกษตร การแปรรูป ให้ได้มาตรฐาน สร้างรายได้
    แนวทางการพัฒนา
    - พัฒนาส่งเสริมการสร้างรายได้ สร้างอาชีพให้แก่ประชาชน
    - ส่งเสริมพัฒนาสินค้าทางเกษตร
 
๔. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม บริหารจัดการขยะ
    แนวทางการพัฒนา
    - สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    - บริหารจัดการขยะ บำบัดน้ำเสียและปัญหามลพิษ
 
๕. พัฒนาด้านการบริหารจัดการเมืองการบริหาร
    แนวทางการพัฒนา
    - บริหารจัดการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อาคารสถานที่เครื่องมือเครื่องใช้และสร้างเสริมธรรมาภิบาล
    - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
สำนักงานเทศบาลตำบลค่ายเนินวง

 เลขที่ 3/2 หมู่ที่ 8 ถนนทำเนียบ - ดอนทราบ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22000
โทรศัพท์ : 0-3939-1361  แฟกซ์ : 0-3939-1543  E-mail : admin@khainoenwong.go.th

Powered By khainoenwong.go.th