Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต
ประกาศเจตจำนงสุจริต
มาตฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงาน
นโยบายคุณธรรม จริยธรรม
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือปฏิบัติงาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์
สาธารณูปโภคครอบคลุม ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งเน้นสังคม สาธารณสุขก้าวหน้า รักษาสิ่งแวดล้อม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างธรรมาภิบาล"
พันธกิจ (Mission)
      พันธกิจที่ 1 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ทั่วถึงครอบคลุมทั้งไฟฟ้า ประปา โครงสร้างพื้นฐาน  พัฒนาแหล่งน้ำ  ขุดลอกคูคลอง  เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจควบคู่กับการจัดวางผังเมือง
      พันธกิจที่ 2 สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง โดยการวางฐานเศรษฐกิจของชุมชน เน้นการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรและประมง พัฒนาการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
      พันธกิจที่ 3 ยกระดับและพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาคนให้มีคุณธรรมนำความรู้ และดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
      พันธกิจที่ 4 เสริมสร้างสุขภาวะประชาชนให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ อยู่ในสภาพแวดล้อมน่าอยู่  ยกระดับสาธารณสุขขั้นพื้นฐานรวมทั้งงานด้านการสังคมสงเคราะห์ให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง
      พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมสนับสนุนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง
      พันธกิจที่ 6 เสริมสร้างการบริหารราชการ การบริการให้มีประสิทธิภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาล   ในการบริหารจัดการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกด้าน 
      พันธกิจที่ 7 เสริมสร้างการท่องเที่ยว พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
     จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Goals)
       1. ระบบสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า น้ำประปา ครอบคลุมทั่วพื้นที่ และพัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอทั้งในด้านอุปโภค บริโภค การเกษตร
       2. มีการคมนาคมที่สะดวก มีการวางโครงสร้างถนน เพื่อการจราจรที่เป็นระเบียบ สอดคล้อง  กับผังเมืองรวม
       3. เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน ประชาชนมีรายได้เพียงพอ ลดปัญหาการว่างงาน
       4. พัฒนาการศึกษา อนุรักษ์ดำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
       5. ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ปราศจากโรค ขจัดปัญหายาเสพติด มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
       6. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับการดูแล
       7. มีการบริหารจัดการและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ
       8. มีความรู้โปร่งใสในการบริหารจัดการโดยยึดหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
       9. ส่งเสริมรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว
 
สำนักงานเทศบาลตำบลค่ายเนินวง

 เลขที่ 3/2 หมู่ที่ 8 ถนนทำเนียบ - ดอนทราบ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22000
โทรศัพท์ : 0-3939-1361  แฟกซ์ : 0-3939-1543  E-mail : admin@khainoenwong.go.th

Powered By khainoenwong.go.th