Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต
ประกาศเจตจำนงสุจริต
มาตฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงาน
นโยบายคุณธรรม จริยธรรม
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือปฏิบัติงาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม

จำนวนหมู่บ้าน มี   7   หมู่บ้าน ที่อยู่ในเขต  อบต. ดังนี้   
   -  จำนวนหมู่บ้านในเขต  อบต. เต็มทั้งหมู่บ้าน     5 หมู่ ได้แก่ หมู่ที่ 2, 3, 5, 7 และ  8
   -  จำนวนหมู่บ้านในเขต  อบต. บางส่วน             2 หมู่ ได้แก่ หมู่ที่ 4   และหมู่ที่  9

ท้องถิ่นอื่นในตำบล
   -  จำนวนเทศบาล 1 แห่ง คือ เทศบาลตำบลบางกะจะ


ประชากร
ประชากรทั้งสิ้น  5,804   คน  แยกเป็น ชาย  2,792  คน   หญิง  3,012  คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย  370.86  คน/ตารางกิโลเมตร

การศึกษา
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง
     (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.บางกะจะ)  
- โรงเรียนประถมศึกษา 1 แห่ง
     (โรงเรียนวัดโยธานิมิต)  
- โรงเรียนอาชีวศึกษา      1 แห่ง
     (โรงเรียนไทยโปลีเทคนิคจันทบุรี)  
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน 1 แห่ง (หมู่ที่  7)

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
-  วัด 2 แห่ง
(วัดโยธานิมิต,วัดใหม่ท่าแฉลบ)  
-  ศาลเจ้า 1 แห่ง
(ศาลเจ้าหลักเมืองเจ้าพ่อตากสินมหา ราชค่ายเนินวง)  
-  พุทธมณฑลจันทบุรี     1 แห่ง

การสาธารณสุข
-  สถานพยาบาลเอกชน 1 แห่ง
(สถานพยาบาลผดุงครรภ์ หมู่ที่  3)  
-  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ 100%

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
-  สถานีตำรวจ (ป้อมยาม) 1 แห่ง
-  ศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 1 แห่ง   (อบต.บางกะจะ)
-  ศูนย์กู้ชีพกู้ภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะจะ 1 แห่ง  (อบต. บางกะจะ)

สำนักงานเทศบาลตำบลค่ายเนินวง

 เลขที่ 3/2 หมู่ที่ 8 ถนนทำเนียบ - ดอนทราบ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22000
โทรศัพท์ : 0-3939-1361  แฟกซ์ : 0-3939-1543  E-mail : admin@khainoenwong.go.th

Powered By khainoenwong.go.th