Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต
ประกาศเจตจำนงสุจริต
มาตฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงาน
นโยบายคุณธรรม จริยธรรม
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือปฏิบัติงาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป
 

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

ที่ตั้ง เทศบาลตำบลค่ายเนินวง ตั้งอยู่เลขที่ 3/2 หมู่ที่ 8 ถนนทำเนียบ-ดอนทราย ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ซึ่งมีระยะทางห่างจากอำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ประมาณ 5 กิโลเมตร 

อาณาเขตติดต่อ

 
ทิศเหนือ :จดตำบลท่าช้างอำเภอเมืองจันทบุรี
ทิศใต้ :จดปากน้ำบางกะจะ
ทิศตะวันออก :จดตำบลเกาะขวางอำเภอเมืองจันทบุรี
ทิศตะวันตก :จดตำบลสีพยาและตำบลพลอยแหวนอำเภอท่าใหม่

เนื้อที่ เทศบาลตำบลค่ายเนินวงมีเนื้อที่โดยประมาณ 9,779 ไร่ หรือประมาณ 15.64 ตารางกิโลเมตร

ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศจะเป็นพื้นที่ราบสูงดอนทราย บริเวณที่ราบน้ำท่วมถึง น้ำขังในฤดูฝนและน้ำเค็มท่วมถึง

ภูมิอากาศอากาศ  ลักษณะอากาศ อยู่ในเขตร้อนชื้น มีลมมรสุม ฝนตกชุก 
สภาพดิน
      ลักษณะการใช้ประโยชน์จากที่ดิน แบ่งตามสภาพภูมิศาสตร์ ดังนี้
       - พื้นที่ตอนบน ประกอบด้วย หมู่ที่  2, 3, 5, 7, 8  ลักษณะทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึง ส่วนใหญ่ทำการปลูกสวนผลไม้ นาข้าวเป็นบางส่วน และค้าขาย
       - พื้นที่ตอนกลาง ประกอบด้วย หมู่ที่ 4 ลักษณะทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึง พื้นที่ทำการปลูกสวนผลไม้
       - พื้นที่ตอนล่าง ประกอบด้วย หมู่ที่ 9 ลักษณะทั่วไปเป็นที่ราบชายฝั่ง
สภาพแหล่งน้ำ มีลักษณะแหล่งน้ำธรรมชาติ และสร้างขึ้นเอง
      ทรัพยากรน้ำ ประกอบด้วย แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่
    1. คลองน้ำใส  
   2. คลองลำแพน
   3. คลองมอญ
   4. คลองกรวด
   5. คลองชายเคือง
   6. คลองชลประทาน
   7. คลองสาริกา
   8. คลองอ่าวชุนไชย
   9. คลองเนียม
   แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น จำนวน 280 แห่ง ประกอบด้วย
   1. ฝาย            2  แห่ง
   2. บ่อน้ำตื้น  265  แห่ง
   3. บ่อโยก         3  แห่ง
   4. สระน้ำ       10 แห่ง
สภาพไม้และป่าไม้
     ทรัพยากรป่าไม้ มีพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณหมู่ 9 จำนวน 50 ไร่


 
สำนักงานเทศบาลตำบลค่ายเนินวง

 เลขที่ 3/2 หมู่ที่ 8 ถนนทำเนียบ - ดอนทราบ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22000
โทรศัพท์ : 0-3939-1361  แฟกซ์ : 0-3939-1543  E-mail : admin@khainoenwong.go.th

Powered By khainoenwong.go.th